top of page

Algemene voorwaarden

Top Behaviour K9 Academy wil ten alle tijde op een eerlijke manier zaken doen. Om dit te vrijwaren zijn volgende algemene voorwaarden van kracht en dienen alle partijen zich hier ook aan te houden. 

 

Individueel cursusaanbod

 

De dienstverlening van Top Behaviour K9 Academy wordt steeds per email of telefonisch aangevraagd en bevestigd.
Soort dienst en of cursus, prijs en voorwaarden worden steeds in detail doorgegeven. Wanneer de evaluatieafspraak/cursus/lessenpakket, datum en uur van de afspraak wordt bevestigd, is deze bindend.

 

Betalingen

 

Voor lessen / lessenpaketten is de betaling van de volledige lessen / lessenpaketten verplicht vóór aanvang van de eerste lesdatum.

Het Evaluatiegesprek zal betaald worden op het einde van het gesprek.

Betalingen kunnen gebeuren via Cash betaling, overschrijving, online betaling en PayConiq.

 

Algemeen

 

 • Top Behaviour K9 Academy biedt een middelengarantie. Resultaten zijn afhankelijk van de eigen inspanningen en eigen trainingsarbeid.

 • Uiteraard is het van essentieel belang dat u de trainingsadviezen/-tips op zéér regelmatige tijdstippen inoefent om succesvolle vorderingen te bekomen.

 • Ruw optreden tegen de hond is niet toegestaan en zal dan ook leiden tot beëindiging van de samenwerking, zonder terugbetaling van het cursusgeld.

 • Top Behaviour K9 Academy behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, cliënten te weigeren.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

 • Bij annulatie van een afspraak, dient u dat uiterlijk 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdig annuleren wordt het tarief van de geboekte afspraak volledig aangerekend, zonder uitzonderingen.

 • Indien u door ziekte de afspraak wenst te annuleren, dient er een doktersattest/dierenartsverklaring te worden voorgelegd. Na ontvangst van dit attest/verklaring bespreken we de mogelijkheden voor het verplaatsen van de afspraak.

 • Betaalde lessen / lessenpaketten dienen binnen de vooropgestelde termijn opgenomen te worden, te tellen vanaf de startdatum, zo niet vervallen de resterende lessen. Het resterende bedrag wordt niet terugbetaald.

 • Betaalde lessen / lessenpaketten worden onder geen enkele voorwaarde terugbetaald indien uzelf de dienstverlening voortijdig beëindigt.

 • Indien Top Behaviour K9 Academy door ziekte of onvoorziene omstandigheden de afspraak niet kan laten doorgaan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld (telefonisch/voicemail of email). In dit geval wordt een nieuwe datum in onderling overleg afgesproken onder dezelfde voorwaarden. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Indien de cursus omwille van overmacht door Top Behaviour K9 Academy definitief moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld aan de klant terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 

 • Top Behaviour K9 Academy is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult, waarbij uw hond het slachtoffer is en/of schade toebrengt aan derden. De eigenaar/geleider blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en derden. De eigenaar/geleider dient hiervoor verzekerd te zijn (familiale polis).

 • Eventuele schade aan het materiaal van Top Behaviour K9 Academy, aangebracht en/of veroorzaakt door de eigenaar/geleider of zijn hond, zal door de eigenaar/geleider worden vergoed tegen taxatiewaarde.

Betwistingen

 

Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen voortkomend uit deze huidige voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van Top Behaviour K9 Academy. (Arrondisement Antwerpen)

TOP BEHAVIOUR.png
bottom of page